Ungdomstiden er en brytningstid mellom det å være barn og voksen og kan for noen være ekstra utfordrende.

Det skjer store kroppslige og følelsesmessige endringer og forholdet til familie og venner får gjerne en annen kvalitet. I denne fasen er spørsmål rundt hvem man er og hvem man vil være særlig aktuelle. Tidligere erfaringer og ulik grad av sårbarhet vil kunne påvirke hvordan den enkelte takler denne fasen. For noen kan situasjonen være at foreldre eller skolen er bekymret, men ungdommen selv ikke opplever å ha et problem. Andre ganger kan det være slik at ungdommen selv ønsker å snakke med noen utenfor familien om sine utfordringer. Gjennom behandlingen vil vi sammen utforske og sortere i tanker og følelser, noe som stimulerer til økt problemløsningsevne og opplevelse av mestring i forhold til seg selv og verden rundt seg. Samtalene kan legges opp slik ungdommen ønsker, enten alene eller at foreldre er med i deler av timen.

Aktuelle tema kan være:

Lav selvfølelse, skolevegring, eksamensangst, prestasjonsangst, indre uro og «overtenking /tankekjør», problematiske venneforhold og ensomhet, utfordringer knyttet til gaming/sosiale media, mobbing, tristhet og negative tanker om fortid, nåtid og fremtiden.