Å bli forelder er for de aller fleste en stor livsomveltende erfaring.

I løpet av barnets ulike utviklingsfaser kan det oppstå ulike problemstillinger som oppleves vanskelige å håndtere. Bekymringer knyttet til barnets utvikling eller vansker med å forstå barnet og kommunisere med barnet eller ungdommen er ikke uvanlig. I foreldreveiledning gis det rom for å utforske, sortere og søke å forstå situasjonen som du som eller dere som foreldre står i. Vi søker å identifisere og bryte selvforsterkende og destruktive mønstre som ikke tjener relasjonen til barnet. Dette gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner og ved å drøfte muligheten for alternative tenke- og handlemåter.

For å forstå oss selv bedre som foreldre, kan det også være nyttig å utforske erfaringer fra egen barndom og egne foreldre nærmere. Målet er å kunne tilby konkrete og forståelige verktøy for å kunne oppnå en større forståelse og nærere relasjon til barnet.