BEHANDLINGSTILNÆRMING:

I all hovedsak baserer min tilnærming seg på den kognitive tradisjonen:

Kognitiv behandlingstradisjonen (CBT) retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handling og følelser. Dette bygger på en antagelse om at mennesker konstruerer sin egen oppfattelse av virkeligheten og styres av en indre dialog, automatiske tanker og selvinstruksjoner.

Et viktig mål i terapien er å identifisere og bryte selvforsterkende og selvdestruktive onde sirkler som opprettholder psykiske problemer. Dette gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, ved å drøfte muligheten for alternative tenke- og handlemåter. Gjennom å utforske og endre negative tankemønstre stimuleres klienten til å reflektere rundt betydningen av å tenke på ulike måter. Dette stimulerer til økt problemløsningsevne og opplevelse av mestring i forhold til seg selv og verden rundt seg.

Behandlingsalliansen står sentralt i kognitiv terapi og gode resultater oppnås gjennom et aktivt samarbeid. Psykisk lidelse er ofte knyttet til selvforakt og selvkritikk, skam- og skyldfølelse. Gjennom behandling stimuleres klienten til konstruktive og støttende indre samtaler. Den terapeutiske samtalen inspirerer til utforskning og refleksjon rundt egne holdninger og tanker. Dette gir håp om at endring er mulig og mot til å gjennomføre endringen man ønsker.

Metakognitiv terapi (MCT) er en relativt ny og lovende tilnærming innenfor gruppen av kognitive terapiformer. Et gjennomgående trekk ved psykiske lidelser er at man opplever liten kontroll over egen tenkning. Vi har alle en tendens til å tro at tanker og følelser er observasjoner av virkeligheten, og det er lett å glemme at det er vurderinger vi selv gjør. Grunnen til at emosjonelt ubehag vedvarer er ikke innholdet i tankene og følelsene, men hvordan man tenker og forholder seg til negative opplevelser over tid.

Mange opplever at de mister kontrollen over tankene og blir sittende fast i et uhensiktsmessig mønster. Bekymring, grubling, fokusert oppmerksomhet rettet mot trusler vil kunne forsterke og opprettholde vanskelige følelser.

I metakognitiv terapi arbeider vi først med å identifisere tankestil og andre mestringsstrategier og utforske sammenhengen mellom disse og vanskelige følelser. Vi identifiserer også hvilke metakognitive antagelser som opprettholder disse strategiene. Behandlingen handler om å skape bevissthet rundt regulering av tanker og følelser, utfordre feilaktige metakognitive antagelser og å tilegne seg bedre selvreguleringsferdigheter.

Mindfullness-basert kognitiv terapi:
Vår verden står aldri stille og det kan av den grunn være vanskelig å oppleve indre ro. Vi er stort sett alltid tilgjengelige og gitt de mange avbrytelser i hverdagen blir oppmerksomheten lett fragmentert og urolig, heller enn rolig og fokusert. I tilgjengelighetens tid kan vi gjennom pust og oppmerksomt nærvær gi oss selv et mentalt pusterom slik at vi står bedre rustet til hverdagens stress og prestasjonsjag.

Mindfullness/oppmerksomt nærvær kombinert med kognitiv terapi har også vist seg svært nyttig i behandling av angst, depresjon, utmattelse og stress. Når vi forsøker å håndtere sterkt ubehagelige tanker og følelser ved å skyve tankene vekk eller prøve å kontrollere dem, heller enn å akseptere, har de en tendens til å bli sterkere. Et alternativ er å akseptere at de er tilstede i bevisstheten og tillate dem å være der. Du behøver ikke mene noe om dem, gjøre noe med dem eller handle på grunn av dem. Tankene er ikke fakta som avspeiler virkeligheten. Tanker og følelser kommer og går. De kan betraktes og de kan passere videre. Trening i oppmerksomt nærvær gir grunnlag for en slik aksepterende holdning. Gjennom systematisk trening lærer du å rette oppmerksomheten fullt og helt mot det som skjer i nåtiden ved å bruke pusten som anker inn i øyeblikket. Ved å ikke prøve å endre på noe eller kontrollere det, unngår du å bli fanget av det du observerer og vil stå friere til å velge konstruktive handlinger og få styrket evnen til å løse utfordringene dine.